Προϋποθέσεις Εγγραφής - Μετάταξης - Εγγραφής μόνο με Επαγγελματική Εμπειρία

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ., μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όσοι ασκούν ως κύριο και βιοποριστικό τους επάγγελμα το επάγγελμα του Τεχνικού οπτικοακουστικού τομέα, ως εργαζόμενοι σε συγκεκριμένη ανά πρόσληψη οπτικοακουστική παραγωγή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

TAKTIKA MΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. – Ο.Τ. μπορούν να γίνουν:

1. Οι Πτυχιούχοι ή κάτοχοι τίτλου σπουδών σχολών με κατεύθυνση Κινηματογράφου & τηλεόρασης, εργαζόμενοι, που έχουν πραγματοποιήσει 50 ημερομίσθια μέσα στον τελευταίο χρόνο, στον κλάδο απασχολήσεώς τους. Στις παραπάνω ειδικότητες εγγράφεται ως μέλος της Ένωσης στη Βοηθητική ειδικότητα και όχι στην κύρια ειδικότητα του κάθε κλάδου.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Οι Πτυχιούχοι ή κάτοχοι τίτλου σπουδών σχολών με κατεύθυνση Κινηματογράφου & τηλεόρασης που έχουν πραγματοποιήσει 300 ημερομίσθια στην βοηθητική ειδικότητα κάθε κλάδου μπορούν να μεταταγούν ή να αναβαθμιστούν στην Α΄ ειδικότητα του κάθε κλάδου.
2. Τα μέλη της Ένωσης που κατέχουν την Β΄ ειδικότητα μπορούν να μεταταγούν μετά από αίτησή τους με την προσκόμιση 300 ημερομισθίων, στην Α΄ ειδικότητα του αντίστοιχου κλάδου.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Όσοι έχουν πραγματοποιήσει 900 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 50 τον τελευταίο χρόνο στην Α΄ ειδικότητα μέχρι την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου Ν 4254/2014 στις 30-3-2014.

2. Όσοι έχουν πραγματοποιήσει 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 50 τον τελευταίο χρόνο στην Β΄ ειδικότητα κάθε κλάδου μέχρι την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου Ν 4254/2014 στις 30-3-2014.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης προϋπηρεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε αυτή δύναται να αναπληρωθεί με προσκόμιση τίτλων για:

1. Α΄ Ειδικότητα : την συμμετοχή του Τεχνικού στην ειδικότητα που εργάστηκε, το είδος του έργου, τον τίτλο του και την πραγματική ειδικότητα που απασχολήθηκε ο Τεχνικός σε όλη τη διάρκεια του αναφερομένου έργου πχ. Κινηματογραφική ταινία, ή τηλεοπτική σειρά: με ελάχιστο όριο τα τέσσερα (4) έργα (4 κινηματογραφικές ταινίες
μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ή εικοσιπέντε 25 επεισόδια τηλεοπτικών σειρών διάρκειας 45 λεπτών)
2. B΄ Ειδικότητα : την συμμετοχή του Τεχνικού στην ειδικότητα που εργάστηκε, το είδος του έργου, τον τίτλο του και την πραγματική ειδικότητα που απασχολήθηκε ο Τεχνικός σε όλη τη διάρκεια του αναφερομένου έργου πχ. Κινηματογραφική ταινία, ή τηλεοπτική σειρά: με ελάχιστο όριο τα τρεις (3) έργα (3 κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ή δεκαπέντε (15) επεισόδια τηλεοπτικών σειρών διάρκειας 45 λεπτών)

Εξαιρούνται από τις παραπάνω προϋποθέσεις όσοι ανήκουν στις κατηγορίες:

Δ. Κλάδος Ηλεκτρολόγων Φωτιστών ( Electrician Department )

1. Α΄ Ηλεκτρολόγος Φωτιστής (Chef Electrician)
2. Ηλεκτρολόγος Φωτιστής (Electrician)
3. Βοηθός Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων (Assistant Lighting Technician)
4. Χειριστής Κονσόλας Προγραμματισμού Φωτισμού (Dimmer Board Operator)
5. Χειριστής Γεννήτριας ( Generator Operator )

ΙΑ. Κλάδος Ειδικών Εφφέ

1. Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ
2. Α΄ Βοηθού Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ
3. Β΄ Βοηθού Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ

ΙΓ. Κλάδος Τηλεόρασης

7. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής & Λήψης (RF Engineer)
8. Τεχνικός Ραδιοζεύξεων (Radio Link-Uplink Engineer)