ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει ο ενδιαφερόμενος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ., μαζί με: • 4 έγχρωμες φωτογραφίες. • Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. • Βιβλιάριο ασθενείας του εκάστοτε οριζόμενου από το νόμο ασφαλιστικού φορέα που να αποδεικνύει το χρόνο ασφάλισης στην ειδικότητα που κάνει την αίτηση. Οι ειδικές προϋποθέσεις για την εγγραφή σε κάθε ειδικότητα- επαγγελματική εμπειρία, αναφέρονται στο αρχείο παρακάτω.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει ο ενδιαφερόμενος ΔΟΚΙΜΟ ΜΕΛΟΣ πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ., μαζί με: • Αίτηση συνοδευόμενη από 4 φωτογραφίες. • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. • Βεβαίωση περί φοίτησης ή αποφοίτησης από την οικεία σχολή.   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ