Καθήκοντα Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

Καθήκοντα Τεχνικών

Τα καθήκοντα των τεχνικών είναι κατά ειδικότητα τα ακόλουθα:

 

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

α) Διευθυντής Παραγωγής (Production Manager)

Είναι ο βασικός οργανωτικός και διοικητικός συνεργάτης του Σκηνοθέτη και της Παραγωγής εν γένει από την έναρξη της προετοιμασίας ως την ολοκλήρωση της Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής Παραγωγής.

Είναι υπεύθυνος και έχει τη μέριμνα κυρίως:

α. Για την κατάρτιση και εκτέλεση:

i) Του προϋπολογισμού σύμφωνα με το σενάριο, τον οποίο και υπογράφει και του απολογισμού δαπανών με την ολοκλήρωση της συμβατικής του υποχρέωσης.

ii) Των συμβάσεων εργασίας με το Τεχνικό και παροχής έργου με το λοιπό προσωπικό, καθώς και με τα Studios, τα εργαστήρια, τα μεταφορικά μέσα και τους λοιπούς συμβαλλόμενους.

iii) Των συμφωνητικών ενοικίασης χώρων γυρίσματος, μηχανημάτων και λοιπών απαραίτητων για την παραγωγή της ταινίας αντικειμένων.

β. Για την έγκαιρη λήψη κάθε είδους διοικητικών ή άλλων αδειών και διευκολύνσεων.

γ. Για την έγκαιρη παρουσία των εργαζομένων και των μηχανημάτων στους χώρους εργασίας.

δ. Για την πιστή εφαρμογή της Κινηματογραφικής, Τηλεοπτικής και Εργατικής Νομοθεσίας.

ε. Για την ασφάλεια του Χώρου Γυρίσματος ο Διευθυντής Παραγωγής είναι υποχρεωμένος να περιφρουρεί τα συμφέροντα του Παραγωγού εντολέα του και να επιτυγχάνει τους πιο σύμφορους οικονομικούς και ποιοτικούς όρους για την Παραγωγή της Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής Ταινίας ή Τηλεοπτικής Παραγωγής.

 

β) Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής (Assistant Production Manager)

Επικουρεί τον Διευθυντή Παραγωγής στο έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία του αναθέτει ο τελευταίος, μέσα στο πλαίσιο της ειδικότητάς του. Στο χώρο του γυρίσματος και σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή Παραγωγής θεωρείται ως ο αναπληρωτής αυτού, ενώ είναι ιδιαίτερα συνυπεύθυνος για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος λήψεων (ordino).

 

γ) Βοηθός Παραγωγής (Set Production Assistant)

Επικουρεί τον Διευθυντή Παραγωγής και τον Βοηθό Διευθυντή Παραγωγής στο έργο τους και εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία του αναθέτουν αυτοί, μέσα στο πλαίσιο της ειδικότητάς του.

 

δ) Υπεύθυνος Διαχείρισης Χώρων (Location Manager)

Είναι υπεύθυνος για την εύρεση όλων των χώρων του σεναρίου κι εγγυάται για την άδεια χρήσης των χώρων αυτών. Η ανεύρεση χώρων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον Σκηνοθέτη και τον Σκηνογράφο ή τον Καλλιτεχνικό σχεδιαστή. Συνεργάζεται και λογοδοτεί στον Διευθυντή Παραγωγής.

ε) Γραμματέας Παραγωγής (Office Production Assistant)

Επικουρεί το Διευθυντή Παραγωγής και τον Βοηθό Διευθυντή Παραγωγής στο έργο τους και εκτελεί τα καθήκοντα γραφείου που του αναθέτουν οι παραπάνω. Έχει κυρίως την ευθύνη της γραμματείας και της σωστής τήρησης του αρχείου της παραγωγής.

 

στ) Γενικών Καθηκόντων (Runner)

Εκτελεί πάσης φύσεως επικουρικές εργασίες που του ανατίθενται από το Διευθυντή Παραγωγής ή το Βοηθό Διευθυντή Παραγωγής εντός του πλαισίου των καθηκόντων του, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (προετοιμασία, γύρισμα, επεξεργασία).

 

 

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

 

α) Α' Βοηθός Σκηνοθέτη (1st Assistant Director)

Είναι ο βασικός συνδετικός κρίκος μεταξύ του σκηνοθέτη, των ηθοποιών, του συνεργείου και της παραγωγής και είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία όλων των τμημάτων.

Κατά το στάδιο προεργασίας της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής:

i) Συνεργάζεται με τον Σκηνοθέτη στην τελική επεξεργασία του σεναρίου, στο χωρισμό των σκηνών σε πλάνα, στις πρόβες με τους ηθοποιούς, στην ανεύρεση χώρων (Reperage).

ii) Πραγματοποιεί την ανάλυση του σεναρίου (Breakdown) και καταρτίζει το πρόγραμμα λήψης σκηνών σε συνεργασία με τον Σκηνοθέτη, το Δ. Παραγωγής, το Δ. Φωτογραφίας σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα.

iii) Οργανώνει και παρίσταται στα: fitting, test μακιγιάζ/κομμώσεων/κάμερας.

 

Κατά το στάδιο του γυρίσματος της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής:

i) Συντάσσει το ημερήσιο πρόγραμμα λήψης σκηνών (Ordino) και είναι υπεύθυνος για την τήρησή του, εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες. Σε περίπτωση ανατροπής του ημερησίου προγράμματος οφείλει, αν αυτό είναι εφικτό, να έχει εναλλακτικό.

ii) Συντονίζει το τεχνικό και καλλιτεχνικό προσωπικό κατά την ώρα του γυρίσματος σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη.

iii) Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των ηθοποιών και των βοηθητικών ηθοποιών για το ημερήσιο πρόγραμμα και ορίζει την ώρα προσέλευσής τους.

iv) Ορίζει την έναρξη και λήξη του γυρίσματος καθώς και του διαλείμματος για φαγητό.

v) Σε συνεργασία με το β’ Βοηθό Σκηνοθέτη οργανώνει την πρόβα των ηθοποιών κάθε σκηνής.

vi) Παρακολουθεί σε συνεργασία με το Script το συνολικό ωφέλιμο χρόνο των σκηνών, ώστε να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου.

 

β) Γραμματέας Λήψεων - Σκριπτ (Script Supervisor)

Στο στάδιο της προεργασίας της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής:

i) Αναλύει το σενάριο σε επίπεδο συνέχειας (continuity) σε συνεργασία με τον Σκηνοθέτη και τον Βοηθό Σκηνοθέτη βάση του Breakdown που έχει δοθεί από τον τελευταίο.

ii) Ενημερώνει τις αρμόδιες ειδικότητες (ενδυματολογικό/ Σκηνογραφικό/ Μακιγιάζ/ Κομμώσεις/ Φροντιστήριο) για τα ρακόρ, καθώς και τυχόν αλλαγές που προκύπτουν κατόπιν οδηγιών από το Σκηνοθέτη.

 

Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής είναι υπεύθυνος:

i) Για την κινηματογραφική συνέπεια και συνέχεια μεταξύ χώρου, χρόνου,

αντικειμένων, θέσεων και κινήσεων προσώπων καθώς και μηχανής λήψης (θέση, φακός, απόσταση), ανάμεσα στα πλάνα των σκηνών του σεναρίου.

ii) Για τη συνέχεια και συνέπεια των διαλόγων του σεναρίου, για τη σωστή συρραφή των πλάνων σύμφωνα με το ντεκουπάζ του Σκηνοθέτη.

iii) Για τη σύνταξη της κλακέτας και τη χρονομέτρηση των πλάνων.

iv) Για τη σύνταξη του δελτίου λήψης σκηνών (ραπόρτο) σε συνεργασία με τον Α’ Βοηθό Χειριστή Μηχανής Λήψης και σύμφωνα με τις ανάγκες του Διευθυντή Φωτογραφίας και του Μοντέρ.

v) Για τη συμπλήρωση του ημερησίου ημερολογίου γυρίσματος (ωφέλιμος χρόνος, πρώτη κλακέτα, wrap) σε συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής και τον Α΄ Βοηθό Σκηνοθέτη.

 

γ) Β΄ Βοηθός Σκηνοθέτη (2nd Assistant Director)

Είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βοηθού Σκηνοθέτη. Οφείλει να έχει άριστη γνώση του σεναρίου και βασική του αρμοδιότητα είναι να διασφαλίσει ότι εκτελούνται οι εντολές και κατευθύνσεις που δίνει ο Βοηθός Σκηνοθέτη.

Κατά την προεργασία:

i) Ενημερώνει τους ηθοποιούς για τις πρόβες καθώς και για τα: fitting, test μακιγιάζ/κομμώσεων/κάμερας σύμφωνα με τις οδηγίες του Α’ Βοηθού Σκηνοθέτη.

ii) Μοιράζει το πρόγραμμα λήψεως σκηνών που έχεις συντάξει ο Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη.

iii) Συνεργάζεται με το Σκηνοθέτη και τον Βοηθό Σκηνοθέτη για την επιλογή βοηθητικών ηθοποιών (δεν πρέπει να συγχέονται τα καθήκοντα του Β’ Βοηθού Σκηνοθέτη με αυτά του Υπεύθυνου Διανομής Ρόλων).

 

Κατά το στάδιο του γυρίσματος:

i) Επικουρεί τον Βοηθό Σκηνοθέτη στις αρμοδιότητές του ανάλογα με τις ανάγκες του γυρίσματος.

ii) Ενημερώνει του ηθοποιούς για την ώρα προσέλευσής τους στο γύρισμα κατόπιν συνεννόησης με τον Βοηθό Σκηνοθέτη και σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα που ο τελευταίος έχει συντάξει.

iii) Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της προετοιμασίας των ηθοποιών (μακιγιάζ, κομμώσεις, ρούχα, λόγια) καθώς και για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο σετ του γυρίσματος.

iv) Σε συνεργασία με τον Βοηθό Σκηνοθέτη και σύμφωνα με τις εντολές του Σκηνοθέτη, είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των βοηθητικών ηθοποιών μέσα στο κάδρο και οφείλει να τηρεί τους κανόνες συνέχειας (continuity) σε συνεργασία με το Script.

v) Κατόπιν συνεννόησης με τον Βοηθό Σκηνοθέτη και εφόσον παρίσταται στο γύρισμα, κατά τη διάρκεια της λήψης ‘’κρατά’’ τα λόγια του σεναρίου στους ηθοποιούς.

vi) Συμπληρώνει και παραδίδει στην Παραγωγή τη λίστα των βοηθητικών ηθοποιών που συμμετέχουν στο γύρισμα.

 

δ) Υπεύθυνος Διανομής Ρόλων (Casting Director)

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και μετά από διερεύνηση, πρόσκληση, συνέντευξη και υποβολή σε δοκιμασία των υποψήφιων ηθοποιών, προτείνει προς το Σκηνοθέτη και τον Παραγωγό, τους κατάλληλους ηθοποιούς για την επάνδρωση των ρόλων του σεναρίου.

 

 

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

α) Διευθυντής Φωτογραφίας (Cinematographer / Director of Photography)

i) Ο Διευθυντής Φωτογραφίας αναλαμβάνει την φωτογραφική τέχνη και καλλιτεχνική ποιότητα των εξωτερικών ή εσωτερικών λήψεων (φυσικών χώρων ή Πλατό).

ii) Έχει την ευθύνη για την οπτική απόδοση του σεναρίου, την τεχνική και καλλιτεχνική αρτιότητα των λήψεων και τη φωτογραφική απόδοση του πνεύματος του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη και σε άμεση συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό σχεδιαστή ή τον Σκηνογράφο και τον Ενδυματολόγο.

iii) Συνεργάζεται με το Δ. Παραγωγής και τον Α' Βοηθό Σκηνοθέτη στην κατάρτιση του προγράμματος λήψεως σκηνών και κατά τη διάρκεια του γυρίσματος μεριμνά ιδιαιτέρως:

iv) Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση της φωτογραφικής απόδοσης και ειδικότερα το φωτισμό των φυσικών ή τεχνητών χώρων (εξωτερικών και εσωτερικών), καθώς και για την επιλογή των κατάλληλων μέσων (χημικών, οπτικών, Ηλεκτρονικών ή άλλων) που απαιτούνται προς αυτό, σε συνεργασία με τον Σκηνοθέτη και το Διευθυντή Παραγωγής. Επίσης συνεργάζεται και επιβλέπει τους τεχνικούς των οπτικών και ατμοσφαιρικών Εφέ.

v) Για τη σύνθεση του κάδρου των πλάνων και την κίνηση της μηχανής λήψης.

vi) Μπορεί, επίσης, να χειρίζεται ο ίδιος τη μηχανή της Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής λήψης.

vii) Μετά τη διαδικασία του γυρίσματος μεριμνά για τον έλεγχο της εργαστηριακής επεξεργασίας του αρνητικού φιλμ ή κάθε άλλου φωτογραφικού μέσου και τεχνολογίας. Είναι επίσης υπεύθυνος για το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα του έργου μέχρι και του πρώτου εμπορικού αντιτύπου, σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη και τον Τεχνικό Χρωματικής Επεξεργασίας Εικόνας ή Τεχνικό Ρύθμισης Εικόνας του κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου.

 

β) Φωτιστής (Gaffer)

Είναι υπεύθυνος για τη συνολική οργάνωση του φωτισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτογραφίας. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρολογικού τμήματος του οποίου προΐσταται, καθώς και για την ασφαλή τοποθέτηση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων στο χώρο που πραγματοποιείται οποιασδήποτε μορφής γύρισμα.

 

γ) Χειριστής Κινηματογραφικής -Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης (Camera Operator)

Χειρίζεται κάθε είδος Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής μηχανής λήψης, όπως με steady cam, χειρισμό ρομποτικής κάμερας σε Jimmy Jib κ.λπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη και του Διευθυντή Φωτογραφίας. Επίσης, επιμελείται την ασφαλή μετακίνησή της μεταξύ των πλάνων.

 

δ) Α΄ Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής -Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης (Focus Puller)

i) Είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της μηχανής λήψης κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, καθώς και των οπτικών μέσων της (φακών, φίλτρων, κλπ).

ii) Μεριμνά κυρίως για την ορθή εστίαση της κάθε λήψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτογραφίας.

Επίσης επιβλέπει τη μετακίνηση της μηχανής λήψης σε συνεργασία με τον Τεχνίτη Εφαρμοστή -Μακινίστα (Key Grip) μεταξύ των πλάνων, επικουρούμενου από τον Β΄ Βοηθό Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής ή Τηλεοπτικής Λήψης.

 

ε) Β΄ Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής-Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης (Clapper - Loader )

Είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία της μηχανής λήψης με το απαραίτητο υλικό οπτικής αποτύπωσης, έχει την ευθύνη της προστασίας της μηχανής λήψης και των εξαρτημάτων της κατά τη διάρκεια του γυρίσματος και γενικώς επικουρεί τον Α’ Βοηθό στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

Είναι υπεύθυνος επίσης για το χειρισμό της κλακέτας του κάθε πλάνου.

 

στ) Τεχνικός Ψηφιακών Μέσων Εικόνας (Digital Imaging Technician)

Διαχειρίζεται τα συστήματα των μέσων ψηφιακού Κινηματογράφου κατά το γύρισμα. Είναι υπεύθυνος για την ορθή εγγραφή των λήψεων, την ασφαλή αποθήκευση των ψηφιακών αρχείων τους, τη δημιουργία των αντιτύπων ασφαλείας και για τις ψηφιακές μετατροπές που κρίνονται αναγκαίες κατά τη διάρκεια του γυρίσματος.

 

ζ) Χειριστής Βοηθητικού Βίντεο (Video Assist Operator)

Χειρίζεται απλά συστήματα εγγραφής βίντεο από τη μηχανή λήψης εικόνας, με σκοπό τον έλεγχο της εικόνας μετά την κάθε λήψη και συντάσσει ημερησία αναφορά λήψεων.

 

η) Φωτογράφος Σκηνής (Still Photographer)

Είναι υπεύθυνος για τη ακριβή ως προς τη κινηματογραφική ατμόσφαιρα και το κάδρο φωτογραφική αποτύπωση στιγμιότυπων από τη λήψη των πλάνων μιας ταινίας, είτε κατά την διάρκεια των προβών, είτε κατά την διάρκεια των λήψεων, είτε εκ των υστέρων. Επιμελείται το φωτογραφικό υλικό της ταινίας που απαιτείται τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την εμπορική εκμετάλλευσή της.

 

θ) Τεχνίτης Εφαρμοστής - Μακινίστας (Key Grip)

Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τοποθέτηση, σταθεροποίηση και μετακίνηση της κινηματογραφικής ή της τηλεοπτικής μηχανής λήψης σε συνεργασία με τον Α΄ Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης (Focus Puller). Επίσης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τοποθέτηση, σταθεροποίηση και μετακίνηση και όλων των άλλων μηχανημάτων και εργαλείων στήριξής της (τρίποδα, γερανοί, τράβελινγ, Jimmy Jib κ.λ.π.), εκτελώντας γι’ αυτό τις απαραίτητες κατασκευές και εφαρμογές. Εκτελεί την κίνηση της μηχανής λήψης επί γερανών ή άλλων κινητών μέσων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτογραφίας Επιμελείται των ειδικών κατασκευών που ενδεχομένως απαιτούνται για την τοποθέτηση και σταθεροποίηση των φωτιστικών σωμάτων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε συνεργασία με τον Α΄ Ηλεκτρολόγο Φωτιστή - Ηλεκτρολόγο Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων (Chef Electrician).

 

ι) Βοηθός Τεχνίτης Εφαρμοστής - (Grip)

Επικουρεί τον Τεχνίτη Εφαρμοστή – Μακινίστα (Key Grip) στο έργο του, εκτελώντας τα ανατιθέμενα σ’ αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.

 

 

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΦΩΤΙΣΤΩΝ (ELECTRICIAN DEPARTMENT)

 

α) Α΄ Ηλεκτρολόγος Φωτιστής (Chef Electrician)

Είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τη ρευματοληψία από το ηλεκτρικό δίκτυο ή άλλες διαθέσιμες πηγές, και είναι υπεύθυνος για την παροχή ρεύματος, την ασφαλή τροφοδότηση και διανομή του φορτίου στο σύνολο των φωτιστικών σωμάτων, την καλή λειτουργία αυτών, τον φωτισμό του χώρου λήψης (σε συνεργασία με τον εικονολήπτη), σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή Φωτογραφίας ή του Φωτιστή (Gaffer). Επιβλέπει και καθοδηγεί τους Ηλεκτρολόγους Φωτιστές και τους Χειριστές Φωτιστικών Σωμάτων ως προς την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων στο χώρο λήψης όποιας κινηματογραφικής – τηλεοπτικής κάλυψης ή μουσικής εκδήλωσης. Επίσης, συνεργάζεται με τον Τεχνίτη Εφαρμοστή – Μακινίστα ( Key Grip ), που επιμελείται των ειδικών κατασκευών όταν χρειασθεί, για την τοποθέτηση και σταθεροποίηση των φωτιστικών σωμάτων.

 

β) Ηλεκτρολόγος Φωτιστής (Electrician)

Επικουρεί τον Α΄ Ηλεκτρολόγο Φωτιστή (Chef Electrician) και είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τοποθέτηση και χειρισμό των φωτιστικών σωμάτων στους χώρους λήψης, καθώς και για την καλή λειτουργία τους. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τροφοδοσία ενός εκάστου των φωτιστικών σωμάτων.

 

γ) Βοηθός Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων (Assistant Lighting Technician)

Επικουρεί τον Ηλεκτρολόγο Φωτιστή ( Electrician) και επιμελείται την παραλαβή των φωτιστικών σωμάτων και των εξαρτημάτων τους, τη μεταφορά τους στους χώρους λήψης και τη ασφαλή μετακίνησή τους κατά τις λήψεις σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Α΄ Ηλεκτρολόγου Φωτιστή (Chef Electrician)

 

δ) Χειριστής Κονσόλας Προγραμματισμού Φωτισμού ( Dimmer Board Operator)

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των μονάδων φωτισμού (dimmers) ή και των ειδικής χρήσης φωτιστικών σωμάτων (κινητών κεφαλών κ.τ.λ.), σε συνεργασία με τον Φωτιστή και τον Α΄ Ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτογραφίας.

 

ε) Χειριστής Γεννήτριας (Generator Operator)

Είναι υπεύθυνος για το χειρισμό και την ορθή λειτουργία της ηλεκτρικής γεννήτριας κατά τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή στη διάρκεια των λήψεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φωτιστή ή του Α΄ Ηλεκτρολόγου.

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

 

Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ

 

α) Καλλιτεχνικός Σχεδιαστής (Production Desinger)

Το πρόσωπο που έχει και τις 2 ειδικότητες Σκηνογράφου και Ενδυματολόγου ορίζει τη συνολική αισθητική και καλλιτεχνική γραμμή της Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής Ταινίας, Σκηνικά, Κοστούμια, make up και Κομμώσεις είναι κάτω από την επίβλεψή του. Συνεργάζεται άμεσα με τον Σκηνοθέτη και τον Διευθυντή Φωτογραφίας.

 

β) Σκηνογράφος (Αrt Director)

Είναι υπεύθυνος για τη συνολική αισθητική και καλλιτεχνική άποψη των χώρων, στους οποίους πραγματοποιείται το γύρισμα μιας ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς. Ερευνά τις εποχές ,σχεδιάζει την αρχιτεκτονική όψη αλλά και την λεπτομερή διακόσμηση των χώρων (έπιπλα, αντικείμενα , πίνακες κ.λπ.) εφ’ όσον οι χώροι δημιουργούνται εξ΄ αρχής σε πλατό. Ορίζει τις όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν σε φυσικούς χώρους σύμφωνα πάντα με τη δραματουργία του έργου. Συναρτήσει αυτών επιμελείται τα κάδρα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Σκηνοθέτη και τον Διευθυντή Φωτογραφίας, με τον Διευθυντή Παραγωγής τον Βοηθό Σκηνογράφο, τον Φροντιστή και τον Διευθυντή Κατασκευαστή Σκηνικών στον οποίο παραδίδει τα κατασκευαστικά σχέδια.

 

γ) Βοηθός Σκηνογράφου (Assistant Αrt Director)

Επικουρεί τον Σκηνογράφο στο έργο του, εκτελώντας τα ανατιθέμενα σ' αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.

 

δ) Φροντιστής (Props Master)

Συνεργάζεται με το Διευθυντή Παραγωγής και το Σκηνογράφο για την εξασφάλιση των αντικειμένων της επένδυσης των χώρων γυρίσματος και επιμελείται για την έγκαιρη εξεύρεση κάθε αναγκαίου υλικού και αντικειμένου για το γύρισμα της Κινηματογραφικής- Τηλεοπτικής ταινίας, εντός των οικονομικών ορίων που του θέτει ο Διευθυντής Παραγωγής. Επίσης είναι υπεύθυνος για την παραλαβή και τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καθώς και για την επιστροφή τους μετά την ολοκλήρωσή τους.

 

ε) Φροντιστής Πλατώ (Lead Man)

Παραλαμβάνει τα αντικείμενα και τα υλικά που χρειάζονται για το κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό γύρισμα από τον φροντιστή (prop master) Είναι υπεύθυνος για την προστασία και την τακτοποίηση των αντικειμένων που υπάρχουν στον σκηνικό χώρο του Κινηματογραφικού ή Τηλεοπτικού γυρίσματος. Επικουρεί τον Σκηνογράφο (Αrt director) και τον Βοηθό Σκηνογράφου (Assistant art director) στο στήσιμο των αντικειμένων στον Σκηνικό χώρο .Συνεργάζεται και λογοδοτεί στον Δ. Παραγωγής.

 

ΣΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

α) Ενδυματολόγος (Costume Designer)

Είναι υπεύθυνος για την ενδυματολογική παρουσία των ερμηνευτών της Κινηματογραφικής ταινίας και της Τηλεοπτικής σειράς σύμφωνα με την δραματουργική ανάλυση κάθε χαρακτήρα-ρόλου, την ατμόσφαιρα τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εποχής. Ορίζει την χρωματική σύνθεση κάθε σκηνής (όσο αναφορά στα κοστούμια). Σχεδιάζει τις προτάσεις τις οποίες προτείνει στον σκηνοθέτη και στον Καλλιτεχνικό σχεδιαστή με τους οποίους συνεργάζεται άμεσα.

Επίσης συνεργάζεται με τον Διευθυντή Φωτογραφίας, τον Σκηνογράφο ,τον Βοηθό Ενδυματολόγου και τον/την Αμπιγέζ.

 

β) Βοηθός Ενδυματολόγου (Assistant Costume Designer)

Επικουρεί τον Ενδυματολόγο στο έργο του, εκτελώντας τα ανατιθέμενα σ’ αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.

 

γ) Αμπιγιέρ / Αμπιγιέζ (Wardrobe)

Μεριμνά για την καλή κατάσταση των ενδυμάτων, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση τους, επικουρώντας τους ηθοποιούς που τα χρησιμοποιούν. Εργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενδυματολόγου.

 

 

Ζ. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

α) Διευθυντής Τεχνίτης Σκηνικών (Construction Manager)

Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των Σκηνικών - Κατασκευών, στους χώρους γυρισμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνογράφου (Art director), καθώς και για τις παραγγελίες των υλικών που χρειάζονται για τις κατασκευές. Επίσης επιβλέπει τον Τεχνίτη Σκηνικών καθώς και τους: Ξυλουργούς (carpenters) , τους Ζωγράφους (painters),και πλαστικούς (plasters) που εργάζονται στην Κατασκευή του Σκηνικού.

 

β) Τεχνίτης Σκηνικών (Constructor)

Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή όλων των κατασκευών στον χώρο γυρίσματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Τεχνίτη Σκηνικών (Construction manager) και του Σκηνογράφου (Art director).

 

γ) Τεχνίτης Ζωγράφος Σκηνικών – (Key Scenic Artist)

Είναι υπεύθυνος για την ζωγραφική επιμέλεια των επιφανειών των σκηνικών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: παλαίωση, επιχρύσωση, και αναπαράσταση υφής υλικών όπως μάρμαρο, ξύλο,γυαλί, μέταλλο, ή ότι άλλο του ζητηθεί από τον σκηνογράφο (Art director).Επίσης επιβλέπει τους ζωγράφους (painters) και τους πλαστικούς (plasters).

 

δ) Τεχνίτης Πλαστικός Σκηνικών – (Plaster)

Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή γλυπτών και ανάγλυφων στοιχείων στο σκηνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνογράφου (Art director) και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Τεχνίτη Σκηνικών (Construction Manager).

Συνεργάζεται επίσης με τον Τεχνίτη Σκηνικών και τον Τεχνίτη Ζωγράφο Σκηνικών.

 

 

Η. ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΥ

 

α) Ηχολήπτης (Sound Recordist)

Είναι υπεύθυνος για την καλλιτεχνική και τεχνική ποιότητα των ηχητικών εγγραφών, διαλόγων και ατμόσφαιρας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές λήψεις, σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη. Έχει επίσης την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των συσκευών εγγραφής ήχου, τις οποίες χρησιμοποιεί.

 

β) Βοηθός Ηχολήπτη- Μπούμαν (Boom Operator)

Επικουρεί τον Ηχολήπτη στο έργο του, χειρίζεται τη μικροφωνική συσκευή κατά τη διάρκεια της λήψης και επιμελείται της σωστής τοποθέτησης και κίνησης των μικροφώνων σύμφωνα με τις οδηγίες του Ηχολήπτη. Επιμελείται επίσης για την παραλαβή και τη μεταφορά των Ηχοληπτικών συσκευών και των εξαρτημάτων τους στους χώρους γυρίσματος, καθώς και την παράδοση του εγγεγραμμένου ηχητικού υλικού μετά την ολοκλήρωση του κάθε γυρίσματος.

 

γ) Τεχνικός Μίξης Ήχου (Sound Mixer)

Είναι υπεύθυνος για το τελικό τεχνικό αποτέλεσμα της μίξης των ήχων, σε συνεργασία με τον Σκηνοθέτη, με τον Σχεδιαστή Ήχου ή τον Ηχολήπτη και με τον Μοντέρ.

 

δ) Σχεδιαστής Ήχου (Sound Designer)

Είναι υπεύθυνος για το συνολικό σχεδιασμό της ηχητικής αρχιτεκτονικής της κινηματογραφικής ταινίας, σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη. Έχει την καλλιτεχνική ευθύνη της επιλογής των ήχων και των ειδικών ηχητικών Εφέ καθώς επίσης της μίξης τους με τους διαλόγους και τη μουσική, σε συνεργασία με το σκηνοθέτη, τον ηχολήπτη και τον μοντέρ της ταινίας

 

 

Θ. ΚΛΑΔΟΣ ΜΜΟΝΤΑΖ

 

α) Μοντέρ (Editor)

Είναι υπεύθυνος για τη συρραφή των πλάνων, τον συγχρονισμό εικόνας, διαλόγου, μουσικής και ήχων και τη δημιουργία του κινηματογραφικού ρυθμού, καθώς και του τηλεοπτικού έργου (εγγραφή τηλεοπτικών θεμάτων, επεξεργασία και σύνθεση του υλικού των τηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και αναπαραγωγή του έτοιμου υλικού στα στούντιο για τις εκπομπές, τις ειδήσεις ή τις αθλητικές παραγωγές) σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη.

 

β) Βοηθός Μοντέρ (Assistant Editor)

Επικουρεί τον Μοντέρ στο έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα που αυτός του αναθέτει, εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.

 

γ) Χειριστής Προγράμματος Συνάρμοσης Εικόνας και Ήχου (Assistant Electronics Editor)

Χειρίζεται τα ηλεκτρονικά προγράμματα συνάρμοσης εικόνας και ήχου και εκτελεί τα καθήκοντα που του/της αναθέτουν ο Μοντέρ ή ο Βοηθός Μοντέρ, εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.

 

 

Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - ΚΟΜΜΩΣΕΩΝ

 

α) Μακιγιέρ / Μακιγιέζ (Make-up Artist)

Είναι υπεύθυνος/η για το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα στον καλλωπισμό ή τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των ηθοποιών σύμφωνα με τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικής παραγωγής, σε συνεργασία με τον Σκηνοθέτη και το Διευθυντή. Φωτογραφίας, τον Καλλιτεχνικό Σχεδιαστή ή τον Ενδυματολόγο.

 

β) Βοηθός Μακιγιέρ/Μακιγιέζ (2nd Make-up Artist)

Επικουρεί τον/την Μακιγιέρ/Μακιγιέζ στο έργο του/της και εκτελεί τα καθήκοντα που του/της ανατίθενται εντός του κύκλου της ειδικότητας του/της.

 

γ) Κομμωτής / Κομμώτρια (Hairdresser)

Επιμελείται τις κομμώσεις των ηθοποιών σύμφωνα με τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας σε συνεργασία με τον / την Μακιγιέρ/Μακιγιέζ, τον Βοηθό Σκηνοθέτη και τον Καλλιτεχνικό Σχεδιαστή.

 

δ) Μακιγιέρ / Μακιγιέζ Ειδικών Εφέ (Special FX Make-up)

Είναι υπεύθυνος /η για το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα οποιασδήποτε ειδικής επέμβασης που αφορά στον καλλωπισμό ή τη διαμόρφωση ειδικών χαρακτηριστικών των ηθοποιών σύμφωνα με τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας, σε συνεργασία με τον Σκηνοθέτη και το Διευθυντή Φωτογραφίας. Τα Ειδικά Μεϊκ Aπ Εφέ (Special makeup Effects) περιλαμβάνουν εκτός από τα γνωστά μακιγιάζ και την κατασκευή τραυμάτων, πληγών, δημιουργία χαρακτήρων με έμμεσα υλικά μακιγιάζ (κεριά, σιλικόνες κτλ). συμπεριλαμβάνουν και εργαστηριακή εργασία , δηλαδή την κατασκευή εκμαγείων ηθοποιού, αντικείμενων κτλ. και την επεξεργασία αυτόν με διάφορα μέσα (λάστιχα, σιλικόνες, ρητίνες κτλ.) παράγοντας τα λεγόμενα προσθετικά οπού χρησιμοποιούνται για αλλοιώσεις και αλλαγές εφαρμοσμένα κατ’ ευθείαν πάνω στα πρόσωπα και σώματα των ηθοποιών (τραύματα, γηρατειών, τερατομορφίες κτλ.). Καθώς και κάλυψη ολοκλήρου του σώματος του ηθοποιοί με ειδική «στολή» που ονομάζεται “Body Suit”.

 

 

ΙΑ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ (SPECAIL EFFECTS)

 

α) Τεχνουργός Ειδικών Εφέ (Special Effects Coordinator)

Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των ειδικών Εφέ, που σύμφωνα με τις ανάγκες της ταινίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, εκρηκτικά, εύφλεκτα υλικά και γενικά διάφορες επικίνδυνες ουσίες και όργανα (π.χ. όπλα, μαχαίρια, κ.α.). Την εφαρμογή αυτών των Εφέ κάνει ο ίδιος αυτοπροσώπως, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους.

 

β) ΑΒοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφέ (Α΄ Assistant Special Effects Coordinator)

Επικουρεί τον Τεχνουργό Ειδικών Εφέ στο έργο του. Την ευθύνη για τις εργασίες που αυτός εκτελεί, εντός του κύκλου της ειδικότητάς του, έχει ο Τεχνουργός Ειδικών Εφέ.

 

γ) ΒΒοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφέ (Β΄ Assistant Special Effects Coordinator)

Επικουρεί τον Α’ Βοηθό Τεχνουργό Ειδικών Εφέ στο έργο του.

 

δ) Τεχνικός Ειδικών Κατασκευών (Special Effects Constructor)

Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία όλων των ειδικών και ατμοσφαιρικών Εφέ σύμφωνα με τις ανάγκες της ταινίας, πλην αυτών που απαιτούν εύφλεκτα υλικά ή επικίνδυνες ουσίες και όργανα. Την εφαρμογή αυτών των Εφέ (π.χ. βροχή, χιόνι, μο-κάπ, κ.α.) κάνει ο ίδιος αυτοπροσώπως, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους.

 

ε) Τεχνικός Οπτικών Εφέ με χρήση Η/Υ ( Visual Effects Composer)

i) Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της ψηφιακής εικόνας για το τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα του πλάνου ως προς την ψηφιακή Kινηματογράφηση στην κατηγορία των οπτικών Εφέ (Visual Effects).

ii) Είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και αναπαραγωγή των ειδικών οπτικών Εφέ που πραγματοποιεί με την χρήση ψηφιακών τεχνικών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τύπου transformers» - και στην κατηγορία των οπτικών Εφέ (greenscreen, bluescreen, σβήσιμο συστημάτων υποστήριξης από το κάδρο κτλ), καθώς και η χρήση αληθοφανών μακετών (κτίρια, τοπία κ.λ.π).

iii) Επίσης πραγματοποιεί ειδικά οπτικά Εφέ και μέσω μηχανικής υποστήριξης “Animatronics”, εφαρμογή Τεχνικών ρομποτικής με την χρήση Τηλεκατεύθυνσης <Motion Control> και άλλων παρομοίων συστημάτων.

vi) Οφείλει να έχει γνώσεις από κινηματογραφικές μηχανές, φακούς, φορμά, μακινιστικά, φωτογραφία, σκηνοθεσία, compositing, CGI, κλπ.

v) Ο συνδυασμός των ανωτέρω τεχνικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη και σε συνεργασία με τον Διευθυντή Φωτογραφίας και τον Τεχνικό Οπτικών Εφέ (Visual Effects Composer).

 

ζ) Τεχνικός Ηχητικών Εφέ με χρήση Η/Υ (Sound Effects Editor)

Επεξεργάζεται ή δημιουργεί ήχους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν στην κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτική παραγωγή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη σε συνεργασία με τον Σχεδιαστή Ήχου ή τον Ηχολήπτη και τον Τεχνικό Οπτικών Εφέ (Visual Effects Composer).

 

 

ΙΒ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

 

α) Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου (Lab Manager)

Είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα της εμφάνισης και εκτύπωσης του κινηματογραφικού υλικού, έγχρωμου ή ασπρόμαυρου, εικόνας ή φωνής, για την τονική και χρωματική συνέπεια των αντιτύπων και για κάθε χημική και ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού.

 

β) Τεχνικός Χρωματικής Επεξεργασίας Εικόνας (Colorist)

Είναι υπεύθυνος για τη χρωματική διόρθωση κάθε πλάνου και για την τελική ποιότητα του χρώματος της ταινίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτογραφίας.

 

γ) Τεχνικός Εργαστηρίου (Lab Technician)

Εκτελεί όλες τις εργασίες του εργαστηρίου (π.χ. χειρίζεται τα μηχανήματα εμφάνισης και εκτύπωσης φωτοχημικής εικόνας και ήχου, παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία τους, πραγματοποιεί τη συντήρησή τους, εκτελεί τις συνθέσεις των χημικών, διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά αρχεία εικόνας και ήχου, πραγματοποιεί κάθε μεταφορά και κάθε απαραίτητη μετατροπή τους, κ.λπ), εντός του πλαισίου των καθηκόντων που του αναθέτει ο Τεχνικός Προϊστάμενος.

 

δ) Μοντέρ Αρνητικού (Negative Cutter)

Χειρίζεται το αρνητικό της ταινίας και πραγματοποιεί όλες τις εργασίες που έχουν σχέση μ' αυτό, όπως διαχωρισμό εκτυπωτές λήψεων, ταξινόμηση, συναρμολόγηση βάσει του τελικού μοντάζ και παραλληλισμό αρνητικού φωνής και εικόνας προς εκτύπωση, σε συνεργασία με τον Μοντέρ.

 

ε) Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κινηματογραφικών Ταινιών (Maintenance Engineer )

Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και αποκατάσταση στην αρχική κατάσταση, υλικών φωτοχημικής αποτύπωσης εικόνας ή ήχου ή εικόνας και ήχου.

 

στ) Τεχνικός Μίξης Ήχου

Ο Τεχνικός Μίξης Ήχου είναι υπεύθυνος για το τεχνικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μίξης ήχων.

 

ΙΓ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

 

1. Σκηνοθέτης Τηλεόρασης (Television Director)

Ο Σκηνοθέτης Τηλεόρασης κατευθύνει την παραγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής και οφείλει να μεριμνά για το καλύτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμά της.

Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος:

i) Για την μετατροπή του σεναρίου, της ιδέας ή της είδησης σε εικόνες και ήχους, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ii) Συνεργάζεται με το Διευθυντή Παραγωγής και συμμετέχει στο προπαρασκευαστικό στάδιο της τηλεοπτικής παραγωγής, όπου δίνει τις εντολές και κατευθύνσεις για την καλύτερη προετοιμασία του γυρίσματος.

iii) Συνεργάζεται με το Διευθυντή Φωτογραφίας, το Σκηνογράφο, τον Ενδυματολόγο, τον Μοντέρ και κάθε άλλο καλλιτεχνικό συντελεστή που κρίνει σκόπιμο.

iv) Κατευθύνει στο γύρισμα όλους τους συντελεστές (καλλιτέχνες και τεχνικούς) και προΐσταται όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του.

v) Συμμετέχει στην διαδικασία του μοντάζ και προβαίνει σε όλες τις επεξεργασίες που απαιτούνται και έχει το τελευταίο λόγο και την ευθύνη για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα του έργου.

2. Ο Τεχνικός Κεντρικού Ελέγχου (Master Control Engineer)

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων επίγειων, αναλογικών, ψηφιακών και δορυφορικών σημάτων από και προς τις εγκαταστάσεις εντός και εντός σταθμού. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο εικόνας και ήχου όλων των σημάτων.

3. Ο Τεχνικός Κονσόλας Μίξης Εικόνας (Vision Mixer and Digital Effects Engineer)

Χειρίζεται τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που επιτρέπουν την σύνθεση, μίξη και παράθεση των εικόνων και οπτικών ψηφιακών Εφέ που προέρχονται από πολλές πηγές (κάμερες, μαγνητοσκόπια, γεννήτρια χαρακτήρων κλπ) και εκπέμπονται ή μαγνητοσκοπούνται σε στούντιο ή κινητές μονάδες για τις ανάγκες ενός τηλεοπτικού προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη.

4. Ο Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας (CCU Operator-Field Technician Engineer)

Είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση της φωτεινότητας και της χρωματικότητας και σωστής απόδοσης των εικόνων κατά τη διάρκεια ζωντανών και μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων, πολυκάμερων τηλεοπτικών παραγωγών, σε Studio ή OB Van, βασιζόμενος στη χρήση ειδικών οργάνων σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτογραφίας.

5. Ο Τεχνικός Γεννήτριας Χαρακτήρων (Character Generator Engineer)

Χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Γεννήτρια Χαρακτήρων προκειμένου να είναι δυνατή η ένθεση κειμένου, τίτλων, καρτών και τηλεοπτικών παραθύρων σε εικόνες που μεταδίδονται ζωντανά ή μαγνητοσκοπούνται για τις ανάγκες του τηλεοπτικού προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη.

6. Ο Τεχνικός Ροής Προγράμματος (Continuity Engineer)

Είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή (ingest) προγραμμάτων (διαφημιστικών, trailer, ταινιών, κ.λπ.), τον έλεγχο και την επιμέλεια της σωστής εκπομπής του προγράμματος των τηλεοπτικών καναλιών σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος και τις οδηγίες του Σκηνοθέτη ροής.

7. O Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής & Λήψης (RF Engineer)

α) Είναι υπεύθυνος για τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία όλου του ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των κεραιοσυστημάτων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων των εγκαταστάσεων του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

β) Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη της υλοποίησης και της τεχνικής υποστήριξης της χρήσης της Δορυφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας και της διανομής του δορυφορικού και του ψηφιακού σήματος.

8. Ο Τεχνικός Ραδιοζεύξεων (Radio Link-Uplink Engineer)

Είναι υπεύθυνος για τη σωστή μετάδοση και λήψη του τηλεοπτικού σήματος (εικόνας και ήχου, ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης εκπομπής), επίγειων ή δορυφορικών σημάτων από τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων στον τηλεοπτικό σταθμό.

9. Ο Τεχνικός Μεταγραφών και Dubbing (VTR, Video Replay and Dubbing Engineer)

Χειρίζεται τα μαγνητοσκόπια για την εγγραφή και αναπαραγωγή του οπτικοαουστικού υλικού που αποτελεί το πρόγραμμα ενός Τηλεοπτικού Σταθμού (δορυφορικών λήψεων, κυκλωμάτων, μετατροπές συστημάτων εκπομπής και συστημάτων εγγραφής).

10. Ο Τεχνικός Teleprompter (Autocue Teleprompter Operator)

Είναι υπεύθυνος για τη σωστή κύλιση του κειμένου που διαβάζει ο παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της ζωντανής μετάδοσης ειδήσεων ή εκπομπών σε αμφίδρομη επικοινωνία με το κοντρόλ, για συνεννόηση με τον Σκηνοθέτη.

11. Ο Τεχνικός Εγκατάστασης και Συντήρησης (Laboratory Engineer)

Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή όλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων των εγκαταστάσεων του τηλεοπτικού σταθμού.

12. Ο Τεχνικός Έρευνας, Μελετών και Σύνταξης Προδιαγραφών (Development and Research Engineer)

α) Είναι υπεύθυνος για την έρευνα, τη μελέτη, την παρακολούθηση και την υλοποίηση της τεχνολογίας της οπτικοαουστικής βιομηχανίας στο σταθμό.

β) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των προδιαγραφών που αφορούν την τεχνική υποδομή του σταθμού και συνεργάζεται για την εγκατάσταση και επισκευή αυτών.

13. Ο Τεχνικός Προγραμματιστής Πολυμέσων (Multimedia Developer Engineer)

Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και των εφαρμογών που τρέχουν σε αυτούς για τις ανάγκες των προγραμμάτων του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

14. Ο Τεχνικός Πολυμέσων (Multimedia Engineer)

Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του εξοπλισμού (hardware) στον οποίο στηρίζονται οι εφαρμογές των πολυμέσων

15. Ο Τεχνικός Προγραμματιστής Λογισμικού-IT (IT-Software Engineer)

Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των IT εφαρμογών. Σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί επαγγελματικές εφαρμογές και πλατφόρμες για τις ανάγκες του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

16. Ο Τεχνικός Επιμελητής Τεκμηριωτής Μουσικού Αρχείου (Curatorial Music Archive Technician)

Είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια και τεκμηρίωση του μουσικού αρχείου.

17. Ο Τεχνικός Ψηφιοποιητής Αρχειακού Υλικού (Archives Technician)

Είναι υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

18. Ο Τεχνικός Γραφίστας (Graphics Technician)

Έχει ως αντικείμενο εργασίας την παραγωγή μακετών δύο και τριών διαστάσεων video animation, καθώς και τη δημιουργία τρέιλερ για τις τηλεοπτικές παραγωγές.

19. Μουσικός Επιμελητής (Music Editor)

Επιμελείται τη μουσική επένδυση των ζωντανών ή μαγνητοσκοπημένων εκπομπών. Συνθέτει μουσικά κομμάτια για αδιάφορα σήματα και trailers των τηλεοπτικών σταθμών.

20. Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατώ (Floor manager)

Είναι υπεύθυνος για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών του Σκηνοθέτη στο χώρο του τηλεοπτικού πλατώ κατά τη διάρκεια μετάδοσης ή μαγνητοσκόπησης μιας εκπομπής.

21. Επιμελητής Ενδυμάτων (Styling)

Είναι υπεύθυνος για την ενδυματολογική εμφάνιση των παρουσιαστών ή συμμετεχόντων σε Τηλεοπτική εκπομπή.