Απρ 5, 2016

Υπερωριακή απασχολήση

Προς τους εργαζόμενους του οπτικοακουστικού φορέα (τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης )που εργάζονται σε καθεστώς ορισμένου χρόνου εξαρτημένης εργασίας .
1 )Ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΙΚΑ στην 12 κλάση διατάξεις του άρθρου 47 του Νόμου 1597/86
2) Υπερωρίες-εκτός έδρας είναι μεικτές αποδοχές και συνυπολογίζονται μαζί με τα ημερομίσθια και βάση αυτών.
3) Υπερωρίες δεν καταβάλλονται μεταχρονολογημένα αλλά μέσα στον χρόνο εργασίας που είναι η σύμβαση.
4) Οι υπερωρίες πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο υπερωριών με την συγκατάθεση του εργαζομένου.
5) Ο εργοδότες είναι υποχρεωμένοι πέρα από την πρόσληψη να συντάσσουν με τον εργαζόμενο και ιδιωτικό συμφωνητικό.
6) Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι όταν ο μισθωτός μεταβαίνει εκτός έδρας, ο χρόνος μετάβασης ή επιστροφής εκτός του ωραρίου θεωρείται δέσμευση της ελευθερίας του και επομένως δικαιούται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα και με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρθρ.649,653). Νοείται βέβαια ότι κάθε υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας θεωρείται και αμείβεται.
Η Ε.Τ.Ε.Κ.Τ – Ο.Τ είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αφορά τους εργασιακούς κανόνες, μετά από έγγραφη διατύπωση του ερωτήματός σας στο e-mail της ‘Eνωσης : info@etekt.gr

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon