Απρ 22, 2015

Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Ά.Π. 1, 2»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
—–
ΑΔΑ:
Μαρούσι
Αρ. Πρωτ.
Βαθμ.προτερ.

7ΨΓ5465ΦΘ3-Α13

15 Απριλίου 2015

60060/Ε2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Επικοινωνία: taapolag@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Λιβανού Σ.
Τηλέφωνο: 210-3442219
Προς ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Ά.Π. 1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 9 του άρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 17 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-9-1985) με θέμα «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
β. του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2002) με θέμα «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
γ. της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20-11-2003) με θέμα «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις»
δ. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως ισχύει.
στ. της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) με θέμα «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
2. Το Π.Δ. 24/2015 με θέμα «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (ΦΕΚ 20/Α΄/27-1-2015) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 4 αυτού.
3. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27-1-2015) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ. αριθμ. 107922/Γ7/3-10-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1497/Β΄/10-10-2003) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ. αριθμ. 45871/Γ7/8-5-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786/Β΄/26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ. αριθμ. 88739/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26-09-2006) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
7. Την υπ. αριθμ. 88740/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26-09-2006) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
8. Την υπ. αριθμ. 37912/Γ7/04-04-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1214/Β΄/11.4.2012) με θέμα «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».
9. Την υπ. αριθμ. 119568/Γ7/4-10-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 467/Υ.Ο.Δ.Δ./5-10-2012) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ. αριθμ. 1029/Γ7/04-01-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 210/Β΄/5-2-2013) με θέμα «Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».
11. Την υπ. αριθμ. 10918/Γ7/27-1-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 168/Β΄/30-1-2014) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων»
12. Την υπ. αριθμ. 53324/Γ7/07-04-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 977/Β΄/17-4-2014) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 10918/Γ7/27-1-2014 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων».
13. Την υπ΄ αριθμ. 134823/Γ7/27-08-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2351/Β΄/2-9-2014) με θέμα «Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία».
14. Την υπ΄ αριθμ. 144056/Γ7/11-09-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΙ4Ε9-Δ20) με θέμα “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2014-2015”.
15. Την υπ΄ αριθμ. 187844/Ε2/19-11-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΗΑΝ9 – 2Ψ5) με θέμα «Κύρωση Τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Ά.Π. 1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015»
16. Την υπ΄ αριθμ. Υ100/20-02-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β΄/27-2-2015) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
17. Το υπ΄ αριθμ. 3165/Ε2/12-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και τα με αριθμ. 3170/Ε2/12-01-2015, 17853/Ε2/3-2-2015, 20786/Ε2/06-02-2015, 20788/Ε2/06-02-2015 και 23760/Ε2/12-02-2015 έγγραφα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου.
18. Το με αρ. 256/29-1-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
19. Την ανάγκη πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, στους τομείς Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, μετά την εξάντληση των ήδη κυρωμένων πινάκων.

Αποφασίζουμε

καλούμε τους ενδιαφερόμενους ανά τομέα, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, για τη διδασκαλία των κατά περίπτωση μαθημάτων:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου−Κινηματογράφου
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
• Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου].

β) Κατεύθυνση Χορού
• Ειδικός Κλασικού Χορού.
• Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Καλλιτεχνικά Σχολεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξειδικευμένοι στους τομείς του Θεάτρου-Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού
από Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 έως και Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Υποβολή Αιτήσεων

Η αίτηση έχει τη μορφή ειδικού εντύπου και εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει δε για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται. Την αίτηση προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.: www.minedu.gov.gr

(ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν την Αίτησή τους ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προς την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων διά της
Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄, (Διορισμών) Γρ. 1002
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Στην αίτηση θα πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων, να αναφέρεται ευκρινώς η διεύθυνση και τα τηλέφωνα (οικίας, εργασίας και κινητό) του υποψηφίου.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά και όσοι είχαν υποβάλει πριν από το σχολικό έτος 2006–2007, θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο τυπικών και καλλιτεχνικών προσόντων. Υποβάλλουν μόνον αίτηση (και εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία, επισυνάπτονται σε αυτήν), όσοι υποψήφιοι έχουν καταθέσει φακέλους από τα σχολικά έτη 2006 – 2007 έως και σήμερα.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται:
α. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
β. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων σπουδών ή μεταπτυχιακών τίτλων όλων των επιπέδων, τα οποία διαθέτουν.
γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Οι παραστάσεις που έχουν θέση εξετάσεων ή επιδείξεων σχολών θεωρούνται μέρος της διδακτικής υποχρέωσης και εμπειρίας.

ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δε λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Κατ΄ εξαίρεση και ειδικά για τα μαθήματα του Χορού και προκειμένου να μην υπάρξουν κενές θέσεις διδασκόντων τα μαθήματα αυτά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων και οι αιτήσεις υποψηφίων που κατέχουν μεν Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου – Εξατάξιου Γυμνασίου αλλά δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη 3ετή διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.

1. Κατεύθυνση Θεάτρου- Κινηματογράφου
α/α Μαθήματα Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
1 «Κίνηση-Χορός» • Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου – Εξατάξιου Γυμνασίου, και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείμενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείμενο ή να συμπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.
•ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείμενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείμενο ή να συμπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.
2 «Κινηματογράφος» •Πτυχίο Τμ. Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (όλων των κινηματογραφικών τμημάτων).
•ή Πτυχίο Τμήματος Κινηματογράφου Πανεπιστημίου του Εξωτερικού, ισότιμο και αντίστοιχο, αναγνωρισμένο από το Κράτος.
•ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείμενο από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, ή ισότιμος και αντίστοιχος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το κράτος.
•Δίπλωμα Τμ. Σκηνοθεσίας, Σχολής Κινηματογράφου – Τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τουλάχιστον 3 ετούς φοίτησης αναγνωρισμένης από το κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου.
•ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο.

2. Κατεύθυνση Χορού
α/α Μαθήματα Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
1 «Κλασικός Χορός» •Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείμενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείμενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή να συμπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.
•ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείμενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείμενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή να συμπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς
2 «Σύγχρονος Χορός»
3 «Κίνηση-Χορός» •Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου – Εξατάξιου Γυμνασίου, και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείμενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείμενο ή να συμπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.
•ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείμενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείμενο ή να συμπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει απολυτήριο εξαταξίου Ελληνικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από:
– το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ( επίπεδο Γ2΄) ή
– την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 (Δ/νσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μοριοδότηση Προσόντων των υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων βάσει των προσόντων τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, και κατατάσσονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα ανά μάθημα και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr
2. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, λαμβάνουν κατά κατηγορία και αθροιστικά τα μόρια που αναφέρονται για κάθε μάθημα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων που ακολουθεί:

Για το μάθημα «Κίνηση-Χορός»
Α Φάκελος διδακτικής εμπειρίας Μέγιστος αριθμός μορίων
18
1 Εξάμηνα Μόρια
Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή του μαθήματος Αυτοσχεδιασμός, Ρυθμική , Χορογραφία, σε Ανώτερη σχολή χορού αναγνωρισμένη από το κράτος ως επιμορφωτής 1

Μοριοδοτούνται έως και 6 1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 6
2 Εξάμηνα Μόρια
Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός»
Αυτοσχεδιασμός, Ρυθμική, Χορογραφία, σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ως επιμορφωτής
1

Μοριοδοτούνται έως και 6 1 ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 6
3

Εξάμηνα Μόρια
Αυτοσχεδιασμός, Ρυθμική, Χορογραφία σε ΙΕΚ , ΝΕΛΕ, Επαγγελματικά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια κλπ ως επιμορφωτής
1

Μοριοδοτούνται έως και 6 0,5 ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 3
4 Εξάμηνα Μόρια
Αυτοσχεδιασμός ,Ρυθμική, Χορογραφία σε σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα, δήμους , ΑΜΕΑ κλπ, ως επιμορφωτής 1

Μοριοδοτούνται έως και 6 0,5 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3
Β Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων Μέγιστος αριθμός μορίων
16
1 Χορογραφία-Επιμέλεια Κίνησης Επαγγελματικών Θεατρικών-Μουσικών Παραστάσεων Από 1 έως και 6 μόρια
2 Καλλιτεχνική Διεύθυνση /Χορογραφία επαγγελματικών ομάδων χορού (Κρατικές, ΣΕΧ, ΣΕΧΩΧΟ) Από 1 έως και 6 μόρια
3 Συμμετοχή σε παραστάσεις επαγγελματικών ομάδων χορού ή θεάτρου στην Ελλάδα η στο Εξωτερικό (Κρατικές, ΣΕΧ, ΣΕΧΩΧΟ, αντίστοιχου φορέα του εξωτερικού) Από 1 έως και 3 μόρια
4 Υποτροφίες , Βραβεία, Διακρίσεις Κρατικών ή Πανεπιστημιακών Οργανισμών ή Διεθνών Φεστιβάλ 1 μόριo
Γ Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης Μέγιστος αριθμός μορίων
24,5
1 Διδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο 4 μόρια
2 Διδακτορική διατριβή πάνω σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείμενο 3 μόρια
3 Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 2 μόρια
4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο της αίτησης 3 μόρια
5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείμενο 2 μόρια
6 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο(εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 1 μόριο
7 Δεύτερο δίπλωμα στο αντικείμενο της μουσικής 3 μόρια
8 Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο 2 μόρια
9 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 0,5 μόρια
10 Παρακολούθηση σεμιναρίων Από 1 έως και 2 μόρια
11 Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ Από 1 έως και 2 μόρια

Για το μάθημα «Κινηματογράφος»
Α Φάκελος διδακτικής εμπειρίας Μέγιστος αριθμός μορίων
24

Έτη Μόρια

1 Διδασκαλία για το μάθημα κινηματογράφος σε Ανώτερη Σχολή Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Κινηματογράφου και τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης αναγνωρισμένης από το κράτος,
(2 μόρια για κάθε έτος)
(ανώτατο όριο ετών που μοριοδοτούνται: 4 έτη) 1
4 2
8
Έτη Μόρια

2 Διδασκαλία στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σε Πανεπιστημιακή Σχολή Κινηματογράφου του εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος.
(3 μόρια για κάθε έτος, ανώτατο όριο ετών που μοριοδοτούνται 4 έτη) 1
4 3
12
3
Διδασκαλία μαθημάτων Κινηματογράφου σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, Καλλιτεχνικά Σχολεία, σεμινάρια Δήμων Πολιτιστικών Συλλόγων κλπ. Έτη Μόρια
1 4

Β Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων Μέγιστος αριθμός μορίων
34
1 Σκηνοθεσία ταινιών οποιασδήποτε μορφής [θα πρέπει να αναφέρεται: τίτλος ταινίας – τεχνικά χαρακτηριστικά, μέσο (φίλμ ή βίντεο), διάρκεια, έτος παραγωγής, τόποι προβολής] Από 1 έως και 6 μόρια
2 Σκηνοθεσία δραματοποιημένης σειράς ή ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση με κινηματογραφική τεχνική (μονοκάμερο ή πολυκάμερο). Από 1 έως και 5 μόρια
3 Σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, ντοκιμαντέρ, τηλεταινίας ή δραματοποιημένης σειράς για την τηλεόραση. Από 1 έως και 5 μόρια
4 Διεύθυνση φωτογραφίας κινηματογραφικής ταινίας, ντοκιμαντέρ, τηλεταινίας ή δραματοποιημένης σειράς για την τηλεόραση. Από 1 έως και 5 μόρια
5 Montage ταινιών ή δραματοποιημένης σειράς ή ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση Από 1 έως και 4 μόρια
6 Συγγραφικό επιστημονικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του κινηματογράφου, δημοσιεύσεις εργασιών και σχετικών άρθρων. Από 1 έως και 5 μόρια
7 Συμμετοχή ή διάκριση σε αναγνωρισμένο Εθνικό ή Διεθνές Φεστιβάλ ταινίας μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού – μεγάλου μήκους Από 1 έως και 4 μόρια
Γ Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης Μέγιστος αριθμός μορίων
17,5
1 Διδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο 4 μόρια
2 Διδακτορική διατριβή πάνω σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείμενο 3 μόρια
3 Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 2 μόρια
4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο της αίτησης 3 μόρια
5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείμενο 2 μόρια
6 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο(εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 1 μόριο
7 Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο 2 μόρια
8 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 0,5 μόρια

Για τα μαθήματα «Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»
Α Φάκελος διδακτικής εμπειρίας Μέγιστος αριθμός μορίων
18
1 Εξάμηνα Μόρια
Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού στη ΚΣΟΤ, σε Ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού, σε ανώτερη –ανώτατη σχολή του εξωτερικού
1

Μοριοδοτούνται έως και 6 1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 6

2

Εξάμηνα Μόρια
Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε σχολεία(Ιδιωτικά, Δημόσια κλπ)

1

Μοριοδοτούνται έως και 6 1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 6
3

Εξάμηνα Μόρια
Διδασκαλία κλασικού /σύγχρονου χορού σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, Δήμους κλπ 1

Μοριοδοτούνται έως και 6 0,5 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3
4 Εξάμηνα Μόρια
Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε εκπαιδευτικά προγράμματα , σεμινάρια κλπ ως επιμορφωτής
1

Μοριοδοτούνται έως και 6 0,5 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3
Β Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων Μέγιστος αριθμός μορίων
10
1 Συμμετοχή σε παραστάσεις κρατικών και άλλων επαγγελματικών ομάδων χορού (εγγεγραμμένων σε ΣΕΧ, ΣΕΧΩΧΟ, ή αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού) στην Ελλάδα και το εξωτερικό Από 1 έως και 6 μόρια
2 Συμμετοχή ή Οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων (περφόρμανς, εικαστικών , μουσικών κλπ) Από 1 έως και 3 μόρια
3 Υποτροφίες , Βραβεία, διακρίσεις Κρατικών και Πανεπιστημιακών Οργανισμών ή Διεθνών Φεστιβάλ 1 μόριο
Γ Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης Μέγιστος αριθμός μορίων
21,5
1 Διδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο 4 μόρια
2 Διδακτορική διατριβή πάνω σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείμενο 3 μόρια
3 Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 2 μόρια
4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο της αίτησης 3 μόρια
5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείμενο 2 μόρια
6 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο(εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 1 μόριο
7 Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο 2 μόρια
8 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 0,5 μόρια
9 Παρακολούθηση σεμιναρίων Από 1 έως και 2 μόρια
10 Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ Από 1 έως και 2 μόρια

3. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα ο βαθμός του βασικού πανεπιστημιακού πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτερης Σχολής που υποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύριας ειδικότητάς του. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη οι χαρακτηρισμοί: α) «Καλώς» , «Λίαν Καλώς», «Άριστα», όσον αφορά στους τίτλους που δεν έχουν αριθμητική αποτύπωση, και β) για τους λοιπούς τίτλους, λαμβάνεται υπόψη η αναγραφόμενη ακριβής αριθμητική αποτύπωση. Σε εκ νέου ενδεχόμενη ίση μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία κτήσης του τίτλου. Και στις δύο περιπτώσεις προηγείται στον πίνακα ο έχων τον υψηλότερο βαθμό (χαρακτηρισμό ή αριθμητική βαθμολογία) ή και την παλαιότερη ημερομηνία κτήσης του τίτλου.
4. Τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί μέχρι και την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του υποψηφίου , δεν γίνονται δεκτοί. Επίσημες, θεωρημένες από το ΥΠ.ΠΟ., βεβαιώσεις απονομής πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερων Σχολών Χορού, Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον σε αυτές αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας ο αιτών συμμετείχε στις διπλωματικές εξετάσεις.
5. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:
α) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.
β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) ή Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)]. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των τίτλων, λαμβάνει υπόψη της την ημερομηνία κτήσης τους από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και όχι την ημερομηνία αναγνώρισής τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή άλλο αρμόδιο συμβούλιο ισοτιμιών.
6. Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές Χορού, Τηλεόρασης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών σπουδών ούτε ως συνεκτιμώμενα προσόντα του υποψηφίου και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την Επιτροπή.
7. Υποψήφιοι που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες (πολύτεκνοι ή πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας) αντιμετωπίζονται, κατά την πρόσληψή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων πρέπει να υποβάλουν:
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, σε ισχύ.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
Υποψήφιοι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας πρέπει να υποβάλουν:
Πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ. Ελλείψει αυτού, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου η οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και ένα εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησής του να προσκομίσει και το πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Προσωρινοί Αξιολογικοί πίνακες-Ενστάσεις
Ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων με βάση τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων ανά μάθημα της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Β΄ υποβάλλονται, μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr) του «Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα», με ταχυμεταφορά (Courier) και αποκλειστικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προς την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων διά της
Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄, Διορισμών, Γρ. 1002
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση taapolag@minedu.gov.gr

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της ένστασής τους.
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την ημέρα που λήγει η υποβολή των ενστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες
Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των μορίων στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, συντάσσεται, ανά μάθημα, από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι.
Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων (ανά μάθημα και ανά σχολείο) συντάσσεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την συνολική μοριοδότηση πού έλαβε κάθε υποψήφιος στα μοριοδοτούμενα κριτήρια των προσόντων των υποψηφίων, κυρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.: (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr)
Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Αν. Κουράκη
2. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης B/βάθμιας Εκπ/σης (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
3. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Α΄ (Διορισμών)
4. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. ΓΕΠΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της Χώρας
2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας
3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Θεάτρου και Χορού γρ. 208 2ος όροφος
Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα
4. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα
5. Τμήμα Κινηματογράφου – Σχολή Καλών Τεχνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 122 54124 Θεσσαλονίκη
6. Ανώτερη Κρατική Σχολή Χορού (Ν.Π.Δ.Δ.)
Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)
Ομήρου 55, 10672 Αθήνα
7. Σχολή Κινηματογράφου, Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου
Πατησίων 65, 10433 Αθήνα
8. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης
Τοσίτσα 11, 10400 Αθήνα
9. Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.)
Κάνιγγος 33, 10671 Αθήνα
10. Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου και Θεάτρου Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων
Αχαρνών 109, 10440 Αθήνα
11. Σωματείο Νέων Χορευτών και Χορογράφων
Κουντουριώτη 170, Πειραιάς
12. Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος-ΠΟΘΑ
Γλάδστωνος 10 & Γαμβέτα 3ος όροφος, 10677 Πλατεία Κάνιγγος
13. Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ. (Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού)
Γλάδστωνος 10 & Γαμβέτα, 3ος όροφος, 10677 Πλατεία Κάνιγγος
14. Σ.Ι.Σ.Χ.Ε (Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας)
Τσαμαδού 21 – Εξάρχεια 106 81 ΑΘΗΝΑ
15. Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού
Σταδίου 28, 105 64 Αθήνα
16. Σωματείο Χορού και Ρυθμικής
Αριστείδου 10-12, Αθήνα
17. Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων
Δαμάρεως 205, 116 31 Αθήνα
18. ΚΕ. ΦΑΡΙΣ Δήμου Καλαμάτας »Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας»
Φαρών και Ασίνης 11, 241 00 Καλαμάτα
19. Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Πολιτισμού Λάρισας
Ανθ. Γαζή 31, 412 22 Λάρισα

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon