Μαρ 24, 2015

Απαγόρευση παραίτησης από εργατικές απαιτήσεις

Η νομολογία, µε βάση ένα πλέγμα ειδικότερων διατάξεων (άρθρ. 679 ΑΚ, 8 Ν.2112/20, 5 παρ.1 Α.Ν.539/45 και 8 παρ.4 Ν.∆. 4020/59, 14 παρ.1 Ν. 551/15, βλ. Ληξουριώτη ο.π. σελ. 59) έχει υιοθετήσει τη θέση ότι είναι άκυρη κάθε συμφωνία µε την οποία ο εργαζόμενος, είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, είτε κατά τη λειτουργία της, είτε μετά τη λήξη της, παραιτείται από δικαιώματα που του παρέχει η εργατική νομοθεσία αναγκαστικού χαρακτήρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν ο εργαζόμενος, είτε οικειοθελώς είτε, το συνηθέστερο, κατόπιν πίεσης του εργοδότη, υπογράψει έγγραφο µε το οποίο να δηλώνεται ή να προκύπτει παραίτηση από αξιώσεις του που θεωρούνται αναγκαστικού χαρακτήρα (νόμιμος μισθός, επιδόματα εορτών, προσαύξηση πρόσθετης εργασίας κλπ.), η παραίτηση αυτή είναι άκυρη και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο που τυχόν επιληφθεί σχετικής αγωγικής αξίωσης του εργαζόμενου κατά του εργοδότη σχετική µε τις απαιτήσεις αυτές. ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν υπογράφουµε ποτέ αποδείξεις μισθοδοσίας που αναγράφουν διαφορετικό (συνήθως ανώτερο) του καταβαλλόμενου στα χέρια µας μισθού! Επίσης δεν υπογράφουμε ποτέ έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ., που αναφέρουν είτε ότι έχουμε εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς (εννοείται στην περίπτωση που έχουμε κι άλλες απαιτήσεις) ή ότι παραιτούμαστε από τυχόν αξιώσεις µας. Στην έσχατη περίπτωση αλλά και σε περίπτωση αμφιβολίας, υπογράφουμε πάντοτε «µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώματός µου» και συμβουλευόμαστε το Σωματείο µας.
Είναι υποχρεωμένος ένας εργοδότης να παρέχει γραπτή ενημέρωση στον εργοδοτούμενο για τους όρους εργοδότησης του;
Ναι, σύμφωνα με τον περί ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας Νόμο, ο εργοδότης υποχρεούται να πληροφορεί γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους βασικούς όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του, είτε με γραπτή σύμβαση εργασίας (εκεί όπου λειτουργεί συλλογική σύμβαση εργασίας γίνεται παραπομπή σ’ αυτήν) , ή με επιστολή πρόσληψης ή με άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη, το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της εργασίας.
Μπορεί ένας εργοδότης να τροποποιήσει τους συμφωνημένους όρους εργοδότησης (ώρες, μισθό, τόπο εργασίας) ενός εργοδοτούμενου μονομερώς;
Όχι. Σε περίπτωση που ο εργοδότης τροποποιήσει μονομερώς ουσιώδεις όρους απασχόλησης του εργοδοτούμενου και αυτοί καταστούν δυσμενέστεροι, όπως για παράδειγμα ουσιαστική αλλαγή στον τόπο απασχόλησης, στο ωράριο εργασίας, στον μισθό του εργοδοτούμενου χωρίς τη συναίνεση του κ.ο.κ, τότε ο εργοδοτούμενος αφού παραιτηθεί έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών για να κριθεί εάν υπάρχει εξαναγκασμός σε παραίτηση και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon